Polityka prywatności

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jakub Grochowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą 3PIĘTRO Nieruchomości Jakub Grochowski z siedzibą w Sosnowcu, ul. Piłsudskiego 50, telefon 666 545 866, email: biuro@3pietro.eu.
2. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
3. Pani/Pana dane osobowego przetwarzane będą w następujących celach, na podstawie następujących przepisów:

Cel przetwarzania Podstawa prawna Okres przechowywania danych
Wykonanie umowy pośrednictwa w zbyciu/nabyciu/najmie/wynajmie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO Przez okres obowiązywania umowy
W celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami. Jest to realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora Art. 6 ust. 1 lit. f RODO Do upływu terminów przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych
W celu rozliczeń podatkowych Art. 6 ust. 1 lit. c RODO Do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych Administratora
W celu wypełnienia obowiązków z ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy Art. 6 ust. 1 lit. c RODO Do czadu przedawnienia odpowiedzialności instytucji obowiązanej

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) administratora, podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (np. dostawcy oprogramowania, dostawy hostingu), inni pośrednicy współpracujący (w tym w ramach systemu MLS), notariusze.
5. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
6. Ma Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem do zawarcia umowy, a niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować odmową zawarcia umowy.
9. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).